top of page

Ծառայություններ

Թերապևտիկ 
ծառայություններ
 • Մակերեսային կարիեսի բուժում

 • Միջին կարիեսի բուժում

 • Խորանիստ կարիեսի բուժում

 • Ատամների գեղարվեստական վերականգնում կոմպոզիտ նյութերով

 • Ատամների էնդոդոնտիկ բուժում (ցանկացած բարդության)

 • Պերիապիկալ բորբոքային պրոցեսների կոնսերվատիվ բուժում

 • Վերլնդային ատամնաքարերի հեռացում

 • Ստորլնդային ատամնաքարերի հեռացում

 • Լնդագրպանիկների կյուրետաժ

 • Ատամների փայլեցում

 • Ատամների պրոֆեսիոնալ սպիտակեցում

 • Լնդաբուժություն

Օրթոդոնտիկ
ծառայություններ
 • Ատամնային, ատամնաալվեոլյար և ծնոտների ցանկացած բարդության անոմալիաների բուժում

 • Բուժում բրեկետ համակարգով

  • կերամիկական բրեկետներ

  • մետաղական բրեկետներ

  • ինքնալիգատուրվող բրեկետներ

  • լեզվային բրեկետներ

 • Բուժում շարժական սարքերով

 • Բուժում տրեյներներով

 • Բուժում արտաբերանային սարքերով

Օրթոպեդիկ ծառայություններ
Վիրաբուժական
ծառայություններ
 • Մետաղկերամիկական պսակ, կամուրջ

 • Մետաղկերամիկական պսակ, կամուրջ իմպլանտատների վրա

 • Կերամիկական պսակ, կամուրջ (ցիրկոնի հիման վրա)

 • Մետաղպլաստմասսե պսակ, կամուրջ

 • Ամբողջաձույլ պսակ

 • Մամլված պսակ, կամուրջ

 • Ժամանակավոր պսակ, կամուրջ

 • Պսակների, կամուրջների հեռացում

 • Ձուլածո գամիկներ 

 • Ապակեմանրաթելային գամիկներ

 • Պրոթեզների ամրեցում իմպլանտատների օգնությամբ

 • Թիթեղային պրոթեզներ

 • Իմմեդիաթ պրոթեզներ

 • Բյուգելային պրոթեզներ կլամերներով

 • Բյուգելային պրոթեզներ աթաչմեններով

 • Շարժական պրոթեզների վերանորոգում

 • Պրոթեզների շտկում

 • Ատամի հեռացում

 • Ատամի բարդ հեռացում

 • Իմաստության ատամի հեռացում

 • Ռետենցված ատամների հեռացում

 • Կիստայի հեռացում

 • Արմատի գագաթի հատում (ապիկոտոմիա)

 • Բաց կյուրետաժ

 • Սանձիկի պլաստիկա

 • Լնդերի պլաստիկա

 • Լնդային տրանսպլանտացիա

Իմպլանտացիա
 • Իմպլանտատի տեղադրում

 • Մինի իմպլանտատի տեղադրում

 • Իմպլանտատի տեղադրում ատամի հեռացումից անմիջապես հետո

 • Իմպլանտացիա All on four մեթոդով (ամբողջական ատամնաշարի վերականգնում 4 իմպլանտների վրա)

 • Փակ և բաց սինուսլիֆտ

 • Աուգմենտացիա (ոսկրային հյուսվածքների ավելացում)

bottom of page